• Social Justice, Economy and Labor Georgia Publication

  "Save from the crisis like the Swabians"

  Dr. Andrä Gärber, Markus Schreyer
  Friedrich-Ebert-Stiftung, Tbilisi, 2018

  more
 • Social Justice, Economy and Labor Georgia Publication

  "Market decides, what is innovative"

  Dr. Andrä Gärber, Markus Schreyer
  Friedrich-Ebert-Stiftung, Tbilisi, 2018

  more
 • Social Justice, Economy and Labor Georgia Publication

  "First Generate, Then Distribute"

  Dr. Andrä Gärber, Markus Schreyer
  Friedrich-Ebert-Stiftung, Tbilisi, 2017

  more
 • Peace and Security Georgia Publication

  Overcoming Hate Speech in Georgia

  Union "XXI Century", Friedrich-Ebert-Stiftung Georgia

  Tbilisi, 2017

  more
Մասնակցություն և ժողովրդավարություն
Թեմաներ

Մասնակցություն և ժողովրդավարություն

Հարավային Կովկասի երեք երկրներից յուրաքանչյուրը ԽՍՀՄ-ից անկախանալուց հետո հասարակական տրանսֆորմացիայի տարբեր փուլերում են գտնվում: more

Սոցիալական արդարություն, տնտեսություն և աշխատանք
Թեմաներ

Սոցիալական արդարություն, տնտեսություն և աշխատանք

Հարավային Կովկասի բոլոր երեք երկրներն էլ պայքարում են նրանցում տիրող դժվար սոցիալ-տնտեսական պայմանների և մշտապես կարևոր խնդիրներ համարվող՝ գործազրկության և աղքատության բարձր տոկոսների դեմ: more

Խաղաղություն և անվտանգություն
Թեմաներ

Խաղաղություն և անվտանգություն

Անկախանալուց ի վեր Հարավային Կովկասի երկրները անվտանգության ոլորտում մշտապես բախվել են զգալի մարտահրավերների: more

Pension Reform in Georgia

Although there is a consensus within the Georgian society that a decent pension should be guaranteed for every citizen, the exact method on how to...

Read more

Conference: The Future of Labour Inspection in Georgia

On May 25, 2017, the Public Defender of Georgia, together with the Friedrich Ebert Foundation (FES) and the Human Rights Education and Monitoring...

Read more

Social and Economic Policy in Armenia’s Parliamentary Elections

On 5 May, the Friedrich-Ebert-Stiftung and the Committee to Protect Freedom of Expression (CPFE, www.khosq.am) invited leading Armenian politicians,...

Read more

"Save from the crisis like the Swabians"

Dr. Andrä Gärber, Markus Schreyer
Friedrich-Ebert-Stiftung, Tbilisi, 2018

Read more

"Market decides, what is innovative"

Dr. Andrä Gärber, Markus Schreyer
Friedrich-Ebert-Stiftung, Tbilisi, 2018

Read more

"First Generate, Then Distribute"

Dr. Andrä Gärber, Markus Schreyer
Friedrich-Ebert-Stiftung, Tbilisi, 2017

Read more