• News Participation and Democracy Armenia Event

  Social and Economic Policy in Armenia’s Parliamentary Elections

  On 5 May, the Friedrich-Ebert-Stiftung and the Committee to Protect Freedom of Expression (CPFE, www.khosq.am) invited leading Armenian politicians,...

  more
 • News Social Justice, Economy and Labor Regional Publication

  INCREASING INEQUALITY REDUCES LONG-TERM GROWTH

  The consequences of increasing economic inequality for the development of the economy have been the subject of considerable controversy for some time...

  more
 • Participation and Democracy Armenia Event

  Entramat (Armenia)

  The Entramat is a web product, which should give a user decision-making assistance in elections.

  The questions of the entramat were compiled by young...

  more
 • Peace and Security Georgia Publication

  Georgia and Russia: In Search of Ways for Normalization

  Since Georgia’s independence and the emergence of the Russian Federation as a successor of the

  Soviet Union on the international stage, the relations...

  more
Մասնակցություն և ժողովրդավարություն
Թեմաներ

Մասնակցություն և ժողովրդավարություն

Հարավային Կովկասի երեք երկրներից յուրաքանչյուրը ԽՍՀՄ-ից անկախանալուց հետո հասարակական տրանսֆորմացիայի տարբեր փուլերում են գտնվում: more

Սոցիալական արդարություն, տնտեսություն և աշխատանք
Թեմաներ

Սոցիալական արդարություն, տնտեսություն և աշխատանք

Հարավային Կովկասի բոլոր երեք երկրներն էլ պայքարում են նրանցում տիրող դժվար սոցիալ-տնտեսական պայմանների և մշտապես կարևոր խնդիրներ համարվող՝ գործազրկության և աղքատության բարձր տոկոսների դեմ: more

Խաղաղություն և անվտանգություն
Թեմաներ

Խաղաղություն և անվտանգություն

Անկախանալուց ի վեր Հարավային Կովկասի երկրները անվտանգության ոլորտում մշտապես բախվել են զգալի մարտահրավերների: more

Social and Economic Policy in Armenia’s Parliamentary Elections

On 5 May, the Friedrich-Ebert-Stiftung and the Committee to Protect Freedom of Expression (CPFE, www.khosq.am) invited leading Armenian politicians,...

Read more

Entramat (Armenia)

The Entramat is a web product, which should give a user decision-making assistance in elections.

The questions of the entramat were compiled by young...

Read more

Anette Kramme fuels public dialogue about minimum wage in Georgia

What is hard work worth? This question was raised by Anette Kramme, Parliamentary State Secretary in the German Ministry of Labour and Social Affairs,...

Read more

INCREASING INEQUALITY REDUCES LONG-TERM GROWTH

The consequences of increasing economic inequality for the development of the economy have been the subject of considerable controversy for some time...

Read more

Georgia and Russia: In Search of Ways for Normalization

Since Georgia’s independence and the emergence of the Russian Federation as a successor of the

Soviet Union on the international stage, the relations...

Read more

The economic situation in Armenia : opportunities and challenges in 2017

Armenia's economic situation remains difficult: There is serious distrust in society towards the current authorities over economic

issues. After 3%...

Read more